POČÁTKOVÉ

SILOZPYTU


ČILI

FYSIKY

PRO

NIŽŠÍ GYMNASIA A REÁLKY

OD

Dr. F. J. SMETANY


V PRAZE
NÁKLADEM KNĚHKUPECTVÍ J. G. CALVE.

1852.

Obsah

Úvod.

HLAVA I.
O tělesích vůbec.


A. Všeobecné vlastnosti těles.
§ 1. Všeobecné vlastnosti vůbec.
§ 2. Prostrannost.
§ 3. Hmotnost.
§ 4. Setrvalost.
§ 5. Dělitelnost.
§ 6. Průdušnost.
§ 7. Těžkost.

B. Sloh těles.
§ 8. Skupenství.
§ 9. Proměna skupenství.
§ 10. Rozličnost slohu těles.
§ 11. Původ rozličností těchto.
§ 12. Přivislost.

C. Lučebná povaha těles.
§ 13. Vnitřní rozličnost těles.
§ 14. Spojování a rozvádění látek.
§ 15. Příbuznost lučebná.
§ 16. Živly lučebné.
§ 17. Stupně sloučenin.
§ 18. Poměr hmotný prvků sloučených.
§ 19. Vlastností živlů lučebných.
§ 20. Kyslík.
§ 21. Vodík.
§ 22. Dusík.
§ 23. Uhlík.
§ 24. Solík.
§ 25. Síra a živly podobné.
§ 26. Křemík a bořík.
§ 27. Draslík, sodík a japík
§ 28. Zeminy louhové.
§ 29. Zeminy pouhé.
§ 30. Kovy těžké.
§ 31. Druhové sloučenin.
§ 32. Rozlučování těles ústrojných.

HLAVA II.
Pohybování a rovnováha těles.


A. Rovnováha vůbec.
§ 33. Pojem.
§ 34. Skládání a rozkládání sil.

B. Činění tíže na tělesa pevná.
§ 35. Těžiště.
§ 36. Poloha těžiště.
§ 37. Rovnováha s tíží.
§ 36. Stálost.

C. Rovnováha sil při strojích.
§ 37. Stroje jednoduché.
§ 38. Páka.
§ 39. Váhy.
§ 40. Kolo na hřídeli.
§ 41. Kladka.
§ 42. Plocha nakloněná.
§ 43. Klín a šroub.
§ 44. Stroje složené.
§ 45. Poměr síly k rychlosti.
§ 46. Mechanický výkon.

D. Pohybování vůbec.
§ 47. Pohybování stejné.
§ 48. Pohybování stejně zrychlené.
§ 49. Pohybování při pádu volném.
§ 50. Pohybování po ploše nakloněné.
§ 51. Pohybování stejně zpožděné.
§ 52. Pohybování kyvadel.
§ 53. Užitek kyvadel.
§ 54. Skoumání tíže kyvadlem.
§ 55. Pohybování vrhem.
§ 56. Pohybování středoběžné.
§ 57. Síla odběžná.
§ 58. Stroj středoběžní.
§ 59. Velikost pohybu.
§ 60. Ráz těles pevných.

HLAVA III.
Rovnováha a pohybování kapalin.


A. Rovnováha.
§. 61. Vlastnosti kapalin.
§. 62. Stejné rozptylování tlaku.
§. 63. Účin tíže na kapaliny.
§. 64. Trubice spojité.
§. 65. Tlak kapalin.
§. 66. Tlak na dno.
§. 67. Tlak postranní.
§. 68. Výška kapalin rozdílných v trubicích spojitých.
§. 69. Tlak kapalin vzhůru čelící.
§. 70. Plynutí těles.
§. 71. Síla těles na povrch puzených.
§. 72. Určení váhy potažné.
§. 73. Hustoměry.
§. 74. Účin sil hmotových na kapaliny.
§. 75. Vláskovitost.

B. Pohybování kapalin.
§. 76. Kapalin tok.
§. 77. Rychlost výtoku.
§. 78. Výtok postranní.
§. 79. Rychlost výtoku při výšce proměnlivé.
§. 80. Množství kapaliny vytékající.
§. 81. Tok trubami.
§. 82. Tlak tekoucích kapalin.
§. 83. Tok v řečištích.

HLAVA IV.
Rovnováha a pohybování plynů.


A. Rovnováha plynů.
§. 84. Obor vzduchový.
§. 85. Fysické vlastnosti plynů.
§. 86. Tlak vzduchu.
§. 87. Velikost tlaku vzdušního.
§. 88. Tlakoměr.
§. 89. Změna pružnosti vzduchu.
§. 90. Pumpa vzdušní čili vývěva.
§. 91. Míra řidkosti a hustosti vzduchu.
§. 92. Meze zřeďování i zhušťování.
§. 93. Zkoušky vývěvou.
§. 94. Potažná váha plynů.
§. 95. Ztráta na váze ve vzduchu.
§. 96. Koule vzdušná.
§. 97. Ujma tlaku vzduchu do výšky.
§. 98. Měření výšek tlakoměrem.
§. 99. Stroje vzduchotlačné.
§. 100. Rovnováha plynů smíšených.
§. 101. Přilnulost a pohlcování plynů.

B. Pohybování plynů.
§. 102. Příčiny jeho.
§. 103. Stroje vzduchohybné.
§. 104. Rychlost výtoku plynů.
§. 105. Větry.
§. 106. Síla větrů.
§. 107. Vítr pasátový.
§. 108. Větry střídavé.
§. 109. Větry nepravidelné.

HLAVA V.
O zvuku.


§. 110. Původ zvuku.
§. 111. Tvoření vln zvučných.
§. 112. Rychlost zvuku.
§. 113. Síla zvuku.
§. 114. Ujma síly zvuku.
§. 115. Odraz zvuku.
§. 116. Křižení zvuku.
§. 117. Znění.
§. 118. Vlny znějící.
§. 119. Rychlost jejich.
§. 120. Pořadí tónů.
§. 121. Mezery tónů.
§. 122. Znění vzduchu.
§. 123. Znění strun.
§. 124. Zvuk desk.
§. 125. Ozvuk.
§. 126. Sluch.

HLAVA VI.
O světle.


§. 127. Přirozenost světla.
§. 128. Stín.
§. 129. Odraz světla.
§. 130. Zrcadla rovná.
§. 131. Zrcadla okrouhlá.
§. 132. Zlom světla.
§. 133. Rozklad světla.
§. 134. Hledostroje.
§. 135. Zlom světla v čočkách.
§. 136. Dalekohledy.
§. 137. Drobnohledy.
§. 138. Temnice a svítilna kouzedlná.
§. 139. Zrak.
§. 140. Vzdálenost a podoba předmětů.
§. 141. Ostatní vlastnosti světla.
§. 142. Moc světla lučebná a živočinná.

HLAVA VII.
O teple.


§. 143. Teplo vůbec.
§. 144. Teploměry.
§. 145. Zdroje tepla.
§. 146. Sdělování tepla.
§. 147. Záření tepla.
§. 148. Prostraňování teplem.
§. 149. Proměna skupenství teplem.
§. 150. Var.
§. 151. Výpar.
§. 152. Povětroně vodní. - Oblaky.
§. 153. Déšť a sníh.
§. 154. Rosa a jíní.
§. 155. Oheň.
§. 156. Hoření.
§. 157. Jasnost a barva plamene.
§. 158. Horkost ohně.
§. 159. Dým a spálenina.
§. 160. Rozdělení tepla na zemi. - Pásy země.
§. 161. Denní a roční proměna tepla.
§. 162. Průměr tepla.
§. 163. Ujma tepla do výšky.

HLAVA VIII.
O magnetině.


§. 164. Všeobecné vlastnosti magnetů.
§. 165. Síla magnetická.
§. 166. Tvoření magnetů.
§. 167. Magnetičnost země.

HLAVA IX.
O Elektřině.


§. 168. Všeobecné výjevy električnosti.
§. 169. Sdílení električnosti.
§. 170. Električnost kladná a záporná.
§. 171. Elektroznaky.
§. 172. Zřídla električnosti.

A. Elektrování třením.
§. 173. Elektrika.
§. 174. Účinky elektriky.
§. 175. Láhev elektrická.
§. 176. Účinky láhve a batterie elektrické
§. 177. Elektrofor


B. Elektrování dotýkáním.
§. 178. Voltův sloup.
§. 179. Účinky živočinné.
§. 180. Světlo a teplo elektrické.
§. 181. Účinky chemické neb lučebné.
§. 182. Účinky magnetické.

C. Elektrování magnetem.
§. 183. Magneto-elektrika.

D. Ostatní prameny elektřiny.
§. 184. Teplo-elektrický sloup.

E. Elektřina povětrná.
§. 185. Bouřka.
§. 186. Hromosvody.
§. 187. Krupobití
§. 188. Oheň svatého Eliáše.
§. 189. Trouby větrné, vodní a pískové.
§. 190. Záře severní.

HLAVA X.
O tělesích nebeských.


§. 191. Tělesa nebeská.
§. 192. Slunce.
§. 193. Měsíc.
§. 194. Zatmění měsíce a slunce.
§. 195. Planety.
§. 196. Dobropán.
§. 197. Krasopaní.
§. 198. Země.
§. 199. Časové denní a noční.
§. 200. Luna.
§. 201. Smrtonoš.
§. 202. Oběžnice drobné.
§. 203. Kralomoc.
§. 204. Hladolet.
§. 205. Uranus (Nebešťanka).
§. 206. Neptun. (Vodan).
§. 207. Vlasatice.
§. 208. Soustava sluneční.
§. 209. Velikost soustavy sluneční.
§. 210. Stálice.
§. 211. Souhvězdí.
§. 212. Velikost světa.

HLAVA XI.
O přirozenosti země.


§. 213. Povrch země.
§. 214. Rozložení pevnin.
§. 215. Rozličnost pevnin.
§. 216. Ostrovy.
§. 217. Hory.
§. 218. Sopky.
§. 219. Údolí.
§. 220. Výšiny a nížiny.
§. 221. Pouště.
§. 222. Vody. - Moře.
§. 223. Hloubka moře.
§. 224. Barva moře.
§. 225. Slanost vody morské.
§. 226. Dmutí moře.
§. 227. Vysvětlení dmutí morského.
§. 228. Proudění morské.
§. 229. Výška hladiny morské.
§. 230. Vody pevnin - zřídla.
§. 231. Zřídla stálá a proměnlivá.
§. 232. Teplost zřídel.
§. 233. Zřídla minerální.
§. 234. Řeky.
§. 235. Jezera.
§. 236. Obor vzduchový.
§. 237. Proměny povrchu zemského. - Moci životní.
§. 238. Účinky vzduchu.
§. 239. Účinky vod.
§. 240. Účinky sopečné. - Zemětřesení.
§. 241. Výraz lávy.
§. 242. Dým a déšt sopeční.
§. 243. Výpary sopek.
§. 244. Propadliny a vypukliny.
§. 245. Proměny předsvěté.

Hlavní stránka Nahoru Vodítkem při digitalizaci knihy bylo zachovat maximální souhlas s předlohou, tedy neopravovat ani zjevné chyby. I u chyb méně zjevných by totiž bylo téměř nemožné zjistit dobový standard. Za tímto postupem se však mohly skrýt překlepy, ale třeba i chyby vzniklé přepisem německých výrazů ze švabachu.