Obsah Následující Počátkové silozpytu

 

Úvod.

Vše, co člověk smysly svými poznává, nachází se v nějakém prostranství čili prostoru (Raum), jejž tím, z čeho sestává, t.j. svou látkou neb materií (Stoff, Materie), vyplňuje a všecko to, co jistou část prostoru vyplňuje, nazývá se vůbec tělem neb tělesem (Körper). Taková jsou tělesa nebeská: slunce, luna, hvězdy, země a na ní tělesa ústrojná, jako těla lidí, zvířat, rostlin; i bezústrojná, jako kamení, voda, vzduch, stůl, kniha a t.d. Prostor se všemi tělesy v něm se nacházejícími nazýváme světem smyslným čili přirozeným, neb zkrátka také přírodou (Natur). Příroda jest od Stvořitele svého jistými silami nadána, které ji k dosažení účele nejvyšší moudrostí určeného nutně pudí, a ty slovou síly přírodní (Naturkräfte). Tyto síly přírodní působí vždy dle jistých zákonů přírodních (Naturgesetze), dle kterých se nevyhnutelně dějí všecky proměny ve světě smyslném čili výjevy přírodní (Naturerscheinungen). Věda, která tyto výjevy přírodní zpytuje, síly je zplozující a zákony činnosti jejich znáti učí, jmenuje se silozpyt, siloskum, neb dle řeckého fysis (příroda) fysika. Ona se dělí na rozličné větve, jako astronomii čili hvězdosloví, které jedná o tělesích nebeských, mechaniku neb strojnictví, jednající o skládání a účincích rozličných strojů neb mašin, chymii čili lučbu, která učí, z jakých látek se tělesa skládají a v jaké i kterak se rozkládají, a j. Každá větví těchto činí pro sebe zvláštní obšírnou vědu, jejímž základem silozpyt jest, pročež nevyhnutelně potřebná známost jeho pro vědy tyto a pro všecky nauky přírodní. Ano, nejen vědy přírodní, nobrž všecken pokrok řemeslní, průmyslní a umělecký zakládá se na pokroku fysiky; bez ní by nebylo ani parostrojů ani železnic, jako bez hvězdosloví žádného zeměpisu a bez tohoto žádného plavectví a obšírného obchodu. Ne však jen pro umělce a průmyslníka, nobrž pro každého člověka jest známost fysiky velmi potřebná i užitečná. Příroda jest zevnitřní zjevení boží; čím pilněji ji zpytujeme, tím lépe poznáváme neskončenou moc a moudrost tvorce jejího, čím důkladněji poznáváme síly přírodní a zákony činnosti jejich, tím lépe jich užívati můžeme jak ku prospěchu tělesnému tak i k duševnímu vzdělání svému. Silozpyt nejlépe budí ostrovtip, brousí rozum a zapuzuje předsudky a pověry, které vzniku blaha lidského nejvíce překážejí.

Spis tento obsahuje první počátky důležité vědy této, z něhož mládež českoslovanská nejpotřebnějších známostí siloskumných nabyti, jakož i k dalším u vědě této pokrokům připraviti se může.


Obsah Nahoru Následující Počátkové silozpytu